INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KONTRAHENTÓW

 

Administrator na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Smoliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Michał Smoliński”, 30-710 Kraków, ul. Ślusarska 9, adres e-mail: info@deploy.pl (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 1. wykonania przez Administratora umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. kontaktowych, ograniczonych do zakresu zleconej usługi/zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. w związku z wystawieniem faktury VAT) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. windykacyjnych, upominawczych lub egzekucyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora (np. opóźnień w płatnościach). Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 1. Odbiorcą Państwa danych mogą być: biuro rachunkowe, firmy współpracujące z Administratorem przy wykonywaniu umów oraz instytucje państwowe, którym Administrator jest zobowiązany przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych.
 3. Posiadają Państwo następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z Administratorem (np. umowa o pracę, umowa zlecenia itp.) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
 1. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w celu jej wykonania.